Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard

Waar mensen woonruimte huren kunnen problemen ontstaan. Problemen over geldzaken, zoals een eindafrekening waar u het niet mee eens bent. Of problemen over technische zaken in en om uw woning. Een lekkende kraan waarvoor de loodgieter maar niet langskomt. Of één die, nadat de loodgieter eindelijk is geweest, nog harder lekt dan daarvoor.

Maar ook in de omgang met mensen kunnen problemen ontstaan. Een medewerker van de verhuurder, die u onheus te woord staat. Of informatie geeft waar u geen touw aan vast kunt knopen.

Ook tussen huurders en de aangesloten verhuurders kan er wel eens wat mis gaan. Laat u dit dan zo snel mogelijk aan uw verhuurder weten. Problemen zijn er immers om opgelost te worden. Deze aanpak zal er in de meeste gevallen toe leiden dat het probleem de wereld uit wordt geholpen.

Soms komt u er samen niet uit. U vindt dat uw verhuurder de kwestie niet naar behoren heeft afgehandeld, of u bent het niet eens met de oplossing die wordt voorgesteld. In zulke gevallen kunt u zich in eerste instantie wenden tot de directeur en/of het bestuur van de verhuurder.

Mocht blijken dat ook dit overleg – de reguliere weg - niet tot tevredenheid stemt, dan is er de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan onze onafhankelijke geschillencommissie, die adviseert bij geschillen tussen klager en verhuurder.

In de overkoepelende Federatie van woningverhuurders in de Krimpenerwaard werken de volgende woningbouwverenigingen samen:

Deze Federatie heeft de onafhankelijke geschillencommissie opgericht in verband met de naleving van het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH). De leden van de geschillencommissie worden benoemd door het bestuur van de Federatie voor een periode van vier jaar, doch niet eerder dan hiervoor een verklaring van geen bezwaar van de huurdersorganisaties is verkregen.
Mutaties in de samenstelling van de geschillencommissie meldt deze aan de Federatie en de huurdersorganisaties. De commissie heeft vijf leden waarvan één als voorzitter die uit haar midden is benoemd. De commissieleden hebben ieder vanuit hun eigen vakgebied een goede inbreng om zo tot een weloverwogen advies te komen. Onafhankelijkheid, integriteit en kundigheid zijn zo maximaal gewaarborgd.

De commissie maakt na ieder kalenderjaar een jaarverslag over de afgelopen periode. Hierin worden de klachten waarover de commissie in de vergaderingen van het afgelopen jaar heeft gerapporteerd summier geduid. Tevens worden de samenstelling van de commissie en eventuele mutaties vermeld. Het verslag wordt toegezonden aan de leden van de Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard en de betreffende huurdersverenigingen. Hier vindt u het jaarverslag.

Alle spelregels met betrekking tot het functioneren van de geschillencommissie zijn vastgelegd in het reglement.
U kunt alle informatie ook terug vinden in onze folder.

Aangesloten woningcorporaties

client 2
client 3
client 1
client 4
client 5