Veelgestelde vragen


De geschillencommissie is er voor alle huurders van de aangesloten verhuurders, dus voor huurders, ex-huurders, en woningzoekenden. Ook huurdersorganisaties (huurdersvereniging, bewonerscommissie en dergelijke) kunnen een geschil aanmelden namens de bewoners die zij vertegenwoordigen.

Klachten zijn nog geen geschillen. De huurder kan ontevreden zijn over de werkwijze van een van de aangesloten verhuurders. Bijvoorbeeld omdat een technische klacht niet of niet snel genoeg is opgelost. Of omdat er niet of niet afdoende antwoord gegeven wordt op de vraag. Geef klachten eerst schriftelijk door aan de verhuurder zodat deze kan proberen de klacht op te lossen. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, kan er een beroep worden gedaan op de geschillencommissie. Dan is de klacht een geschil geworden.

Als de verhuurder niet binnen een termijn van vier weken op de schriftelijke klacht heeft gereageerd c.q. het probleem niet naar tevredenheid oplost, is er nog twaalf maanden de tijd om een beroep te doen op de geschillencommissie.

  • als de reguliere weg niet is bewandeld;
  • wegens termijnoverschrijding;
  • als klager of verhuurder de zaak waar op de klacht betrekking heeft , inmiddels heeft voorgelegd aan een andere bemiddelende of rechtsprekende instantie.
  • als het geschil een bezwaar tegen de aangezegde huurverhoging, het huurbedrag of de servicekosten betreft;
  • als er zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van de geschillencommissie gelet op het reglement moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid.

De geschillencommissie kan een hoorzitting houden waarbij beide partijen worden uitgenodigd om hun standpunt toe te lichten.

De geschillencommissie streeft er naar om binnen twee maanden na ontvangst van het geschil het advies aan partijen te zenden. De verhuurder wordt geacht binnen 4 weken nadat het advies is uitgebracht de beslissing op het advies schriftelijk mee te delen aan de huurder en de geschillencommissie.

Het advies is niet bindend, maar wel gekwalificeerd. Dat betekent dat , wanneer de verhuurder het advies niet opvolgt, zij dat goed moet motiveren.

Neen, de geschillencommissie behandelt alleen geschillen tussen de verhuurder en zijn huurders. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld als van de verhuurder verwacht mag worden dat deze zich inspant om de klacht op te lossen en dat niet of onvoldoende heeft gedaan, dat in zo’n situatie de geschillencommissie het geschil toch kan behandelen.

Ja, de voorzitter en de leden zijn onafhankelijk en hebben geen persoonlijke of zakelijke banden met de aangesloten verhuurders. De eventuele hoorzittingen worden gehouden in een door de verhuurder ter beschikking gestelde ruimte om kosten te besparen. Dat heeft natuurlijk geen invloed op het uit te brengen advies.